Warsztaty „Schoolture” w Dąbiu

Za nami pierwsze warsztaty w Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu! Miały one na celu omówienie Projektu Schoolture for Climate Change i stosowanych w nich metod, wspólne mapowanie terenu i ustalenie ważnych kwestii dotyczących rezultatu działań.
W spotkaniu wzięli udział wszyscy zaangażowani interesariusze: Wójt Gmina Psary, pan Tomasz Sadłoń, Dyrektorka Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, pani Joanna Marcinkowska, Eksperci: pani Barbara Roździńska (ekodoradca), pan Łukasz Siwczyk, Prezes Zarządu Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, Nauczyciele: pani Karina Bizan, pani Joanna Kalińska, pani Marlena Walczyk oraz Rodzice: pan Tomasz Niedbał, pan Szczepan Gawron oraz pani Malwina Gunia, która jest również ekspertem od planowania ogrodów.
W wyniku partycypacyjnych technik: dialog, spacer, mapowanie, dyskusje i warsztaty, nakreślone zostały ramy, w granicach których uczniowie będą projektować OGRÓD DESZCZOWY w przestrzeni przyszkolnej.
Projekt Schoolture for Climate Change jest efektem współpracy greckiej organizacji Commonspace Co-op i polskiej Fundacja Rozwoju Edukacji Spatia.
Warsztaty poprowadzili:  Katarzyna Baca,  Justyna Jopek i Tomasz Sobisz.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za otwartość i merytoryczne podejście do tematu. Jesteśmy mocno naładowani pozytywną energią i nie możemy doczekać się następnych projektowo-partycypacyjnych kroków!
The first workshop at Tadeusz Kosciuszko Elementary School in Dabie is behind us! It was aimed aimed at discussing the Schoolture for Climate Change Project, the methods used, mapping the area together and identifying important issues regarding the outcome of the activities.
The meeting was attended by all stakeholders involved: Head of the Psary Municipality, Mr. Tomasz Sadłoń, Headmistress of the Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie, Ms. Joanna Marcinkowska, Experts: Ms. Barbara Roździńska (eco-advisor), Mr. Łukasz Siwczyk, President of the Management Board of Municipal Utilities Company in Psary, Teachers: Ms. Karina Bizan, Ms. Joanna Kalińska, Ms. Marlena Walczyk, and Parents: Mr. Tomasz Niedbał, Mr. Szczepan Gawron and Ms. Malwina Gunia, who is also an expert in garden planning. The most beautiful thing – they were people who HUGELY surprised us with their enthusiasm and commitment ! And on top of that, they had something unique – knowledge, experience and local patriotism, that is what can become an additional value in participation.
As a result of participatory techniques: dialogue, walking, mapping, discussions and workshops, a framework has been outlined within which the students will design a DREAM GARDEN in the school space.
The Schoolture for Climate Change project is a collaboration between the Greek organization Commonspace and the Polish FRE SPATIA. The workshop was led by Katarzyna Baca , Justyna Jopek and Tomasz Sobisz.
We would like to thank all Participants for their openness and substantive approach to the topic. We are highly charged with positive energy and can’t wait for the next project-participation steps!
_______
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Więcej szczegółów: Schoolture for Climate Change

Project number
2022-2-EL01-KA210-SCH-000100859