Schoolture for Climate Change

Zapraszamy do śledzenia naszego nowego projektu Schoolture for Climate Change, który został stworzony w ramach współpracy z grecką organizacją  Commonspace Group. Celem projektu jest nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi i zapewnienie ich społecznościom innowacyjnych, nowoczesnych programów edukacyjnych w obszarze zwiększania świadomości wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie człowieka, a także przestrzennego, środowiskowego i kulturowego wymiaru zmian klimatycznych w środowisku miejskim.

Brzmi zawile? Chcielibyśmy po prostu zaangażować społeczność lokalną i  szkolną w próbę stworzenia dobrych praktyk, mających na celu radzenie sobie z kryzysem klimatycznym. Działania te będą oparte na międzynarodowych doświadczeniach specjalistów Commonspace i SPATIA, a także na potrzebach i wizjach wybranych społeczności szkolnych.

Więcej szczegółów: Schoolture for Climate Change

 

 

 

Project number – 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.